صفحه اصلی

واحد مشاوره دانشجویی - دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

فرم الکترونیکی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

معرفی دانشکده

حوزه ریاست

ریاست دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

معاونین و مدیران دانشکده

معاون آموزشی

معاون اداری و مالی

مدیر پژوهشی

مدیر فرهنگی و دانشجویی

مسئول دفتر حوزه ریاست

چارت دانشکده

فرم الکترونیکی

آموزش

معاون آموزشی

اداره آموزش

اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور

اسامی اساتید مشاور

فرمها و آئین نامه ها

واحد توسعه آموزش دانشکده (EDO)

فایل های مرتبط EDO

لینک

دعوت اساتید به کلاس

فرآیندهای آموزش دانشکده

برنامه مدون

طرح درس ها

طرح درس نیمسال دوم 99-400

سرفصل دروس

دروس ارائه شده نیمسال

برنامه هفتگی کلاسها و امتحانات پایان ترم

آئین نامه ها

انتخاب واحد اینترنتی

دعوت به امتحان اساتید

دعوت به امتحان اساتید دروس کارشناسی ارشد نیمسال دوم 99-98

دعوت به امتحانات اساتید کارشناسی نیمسال دوم 99-98

دعوت به کلاس اساتید

اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی

روابط عمومی

فناوری اطلاعات

سایت دانشجویان

سمعی بصری

دبیرخانه

کارگزینی

کارپردازی

مسئول خدمات

اداره امور مالی

مسئول حسابداری

امین اموال

انبارداری

پژوهش

مدیر پژوهش

شرح وظایف

کارشناس پژوهش

آئین نامه ها

فرم های پژوهشی

فرایند تصویب پروپوزال

سامانه پژوهان

کمیته تحقیقات دانشجویی

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

جشنواره ها

فرهنگی دانشجویی

مدیر فرهنگی دانشجویی

ماهنامه ها

امور بانوان

گروه های آموزشی

گروه تغذیه

معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

گروه صنایع غذایی

معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 1

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 2

ارزیابی درونی گروه های آموزشی- دانش آموختگان

واحد آموزش مجازی دانشکده

معرفی واحد وکمیته مجازی دانشکده

لینک مجازی ورود به http://vc3.kums.ac.ir/taghziyeh

سمینارها و ژورنال کلاب ها

کارگاه های مجازی دانشکده

دفاع آنلاین

فرم های الکترونیکی دانشکده

اطلاعیه ها

خدمات و پشتیبانی مجازی دانشکده

آزمایشگاه های دانشکده تغذیه

مسئول آزمایشگاه های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

آزمایشگاه تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی

آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

آزمایشگاه علوم تغذیه

تجهیزات آزمایشگاه ها

تحصیلات تکمیلی

برنامه مدون

قوانین و مقررات

آئین نامه ها

فرم ها

راهنما

کتابخانه

سمینارها و ژورنال کلاب ها

جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه

تقویم آموزشی

اساتید

دانشجویان

کارکنان

نقشه سایت

سایت

لینک ها

شیوه نامه ها

int

فرم الکترونیکی

ت

لینک

پرسش

آداب کانکت

دانلود فیلم های آموزشی دانشکده

لینک های مهم خدمات الکترونیک

مشاوره

مرکز مشاوره2

تقویم کارگاه های حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی در سال 1399

تقویم کارگاه های حوزه معاونت تحقیقات و فناوری در سال 1399

لینک های مهم پژوهش

دانشجویان جدیدالورود

بیماران کرونایی

اتوماسیون دانشکده

سامانه پژوهش

لینک

فرادید

وضعیت

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 1

فرم الکترونیکی امتحانات اساتید

ارزیابی درونی گروه های آموزشی- دانش آموختگان

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 2

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 2

آزمایشگاه های دانشکده تغذیه

تقویم

کدپستی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی :6719851552

گالری عکس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

بورد دفتر استعداد درخشان

استعدادهای درخشان

تالار گفتگو

تحصیلات تکمیلی

معرفی واحد تحصیلات تکمیلی

سرفصل دروس

واحد توسعه آموزش

لینک

اهداف مرکز توسعه

ارزیابی درون گروهی

واحد مشاوره

معرفی واحد مشاوره دانشکده

همتا یاران سلامت روان دانشجویی

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه

لینک های مفید

ارتباط با مشاور

تماس با ما

فهرست زیرپورتالها