سایت کامپیوتر دانشجویان مجهز به 11 سیستم کامپیوتر (ALL INONE) است که همگی آنها به اینترنت دانشگاه متصل می باشند. 

2