آدرس: کرمانشاه میدان ایثار – جنب م آ د فارابی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

واحد

شماره تماس

دفتر ریاست

37102001

دورنگار

37102002

معاونت آموزشی

37102003

معاونت اداری مالی

37102004

واحد اداری و آموزش

37102005

رئیس اداره امور عمومی

37102006

حسابداری و کارپردازی

37102007

گروه تغذیه

37102008

گروه صنایع غذایی

37102011

واحد پژوهش

37102012

آزمایشگاهها

37102016

نگهبانی

38272547

پست الکترونیکی

Nfst-school@kums.ac.ir