ژورنال کلاب مجازی گروه علوم صنایع غذایی با ارائه خانم دکتر مریم عزیزی

ژورنال کلاب مجازی گروه علوم صنایع غذایی با ارائه خانم دکتر مریم عزیزی زمان چهارشنبه 1399/4/21ساعت 11  الی 12 

آدرس لینک ژورنال کلاب تغذیه http://vc.kums.ac.ir/teghziyeh1

کد خبر ۴۱۲۵۳