جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری
جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری
جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری
جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری
1
1
t
1
کلاس آنلاین

Loading

اهداف و عملکرد ها

 

 • کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای کلاس های مجازی در سامانه های مجازی دانشگاه  

  ایجاد و پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی در قالب مجازی

  ارائه کارگاه ها و ژورنال کلاب ها ی  ویژه و متناسب با نیازهای دانشکده و دانشگاه

  تولید محتوا جهت جلسات مجازی

  جلب همکاری اعضا هیات علمی دانشکده و سایر مدرسین برای اجرای کلاس و کارگاه های آنلاین

  نظارت و برگزاری جلسه های دفاع نیمه حضوری  مجازی

  برگزاری آزمون های پایان ترم به صورت مجازی در دوران ترم های مجازی