1

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان می رساند جلسات دفاع دانشکده را می توانند از طریق لینک زیر پیگیری نمایند .

 http://vc3.kums.ac.ir/taghziyeh

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای عباس عباسی روز یکشنبه 99/9/9 ساعت 13 الی 14 با لینک بالا با موضوع زیر برگزار می گردد

ارتباط بین مصرف دارچین ، شنبلبله، سیر و پیاز با مقادیر قند خون و پروفایل لیپیدی ، مطالعه بر اساس کوهورت روانسر


جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

جلسه دفاع آنلاین به صورت نیمه حضوری

1

1

1

1

t

t

1

1

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین