تقویم کارگاه های حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی، کتابخانه مرکزی در سال 1399