ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 2

ارزیابی درونی گروههای آموزشی-گروه علوم وصنایع غذایی -دانشجویان-فرم شماره 2
پرسشنامه حاضر در راستای طرح ارزیابی درونی گروه و به منظور بررسی وضعیت موجود گروه و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آن تهیه و تنظیم شده است. در همین راستا استفاده از نظرات دانشجویان در خصوص عوامل مؤثر در بهبود کیفیت گروه نیز حائز اهمیت می باشد. لذا خواهشمند است پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمائید. پیشاپیش از همکاری شما تشکر می نماید.
با توجه به گویه های زیر نظر خود را درباره تناسب رشته های آموزشی با نیاز جامعه و تحولات روز بیان نمائید
درباره رابطه برنامه درسی با نیازهای دانشجویان به گویه های زیر پاسخ دهید.
تا چه اندازه با توجه به موارد زیر تنوع دوره های آموزشی متناسب با نیازهای دانشجویان است؟
تناسب بین دروس نظری و عملی در برنامه های درسی دوره چگونه است؟ لطفا به گویه های زیر پاسخ دهید.
نظر خود را با توجه به فعالیتهای فوق برنامه با توجه به گویه های زیر بیان کنید.
با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضای آموزشی بیان کنید.