ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانش آموخته

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانش آموخته
پرسشنامه حاضر به منظور آگاهی از وضعیت موجود و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت گروههای آموزشی دانشگاه کرمانشاه تهیه و تنظیم شده است. از آنجا که تحقق این امر نیازمند یک ارزیابی جامع از کلیه عوامل مؤثر در بهبود کیفیت می باشد و نظر شما به عنوان یکی از عوامل و عناصر گروه مزبور حائز اهمیت است لذا خواهشمند است پرسشنامه را مطالعه و آن را تکمیل فرمائید. قبلاً از همکاری شما تشکر می نماید. کمیته ارزیابی گروه علوم وصنایع غذایی
تا چه اندازه برنامه درسی گروه متناسب با نیازهای دانشجویان و جامعه است
تا چه اندازه با توجه به موارد زیر، تنوع دوره های آموزشی متناسب با نیاز دانش آموختگان است؟
میزان رضایت خود را از برنامه های آموزشی و درسی گروه با توجه به گویه های زیر بیان کنید.
به نظر شما مطلوبیت محتوای دروس دوره در هر یک از موارد زیر در چه حدی است؟
در صورت بودن پاسخ مثبت گزینه های زیر تعداد آن را بنویسید.