ارزیابی درونی گروه های آموزشی

ارزیابی درونی گروه های آموزشی-دانشجویان -فرم 1

ارزیابی درونی گروههای آموزشی-گروه علوم وصنایع غذایی -دانشجویان
لطفاً نظرات خود را در رابطه با گویه های زیر بیان کنید
پرسشنامه حاضر در راستای طرح ارزیابی درونی گروه و به منظور بررسی وضعیت موجود گروه و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آن تهیه و تنظیم شده است. در همین راستا استفاده از نظرات دانشجویان در خصوص عوامل مؤثر در بهبود کیفیت گروه نیز حائز اهمیت می باشد. لذا خواهشمند است پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمائید. پیشاپیش از همکاری شما تشکر می نماید.
نظر خود را با توجه به فعالیتهای فوق برنامه با توجه به گویه های زیر بیان کنید.
با توجه به موارد زیر نظر خود را در رابطه با استفاده بهینه از فضای آموزشی بیان کنید.
رضایت خود را از روش تدریس اعضاء هیأت علمی با توجه به گویه های زیر را مشخص نمایند.
درباره طرح درس اعضاء هیأت علمی با توجه به گویه های زیر پاسخ دهید.
با توجه به گویه های زیر نظر خود را درباره نحوه ارزشیابی بیان کنید.