دکترمریم عزیزی

عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه و صنایع غذایی  

استادیار

  Ph.D  علوم و صنایع غذایی  

 

Ax

ارتباط بادفتر مدیر پژوهش

083-3710211