دکتر محمدی
 

دکتر رضا محمدی

عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه و صنایع غذایی 

 

استادیار

  ph.D  علوم و صنایع غذایی  

R.mohammadi@kums.ac.ir