جناب آقای پروفسور احسان صادقی

ریاست دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

دکترای تخصصی (Ph.D)رشته بهداشت مواد غذایی

مرتبه علمی استاد

 

 

 

ehsan.sadeghi59@yahoo.com

ax

سوابق اجرایی

رییس دانشکده تغذیه وصنایع غذایی 96تاکنون

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 96-95

مدیرکل آموزش دانشگاه 94-92

مدیرگروه صنایع غذایی  96-93

مدیرگروه تغذیه وکنترل کیفی مواد غذایی92-90

مدیر آموزش دانشکده بهداشت  91-88

مسول EDO دانشکده بهداشت  89-91

مسول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت 91-89

مدیر تحقیق وتوسعه کارخانه مانیزان تاسال 1387

    تلفن مستقیم :37102001

  e.sadeghi@kums.ac.ir

 ehsan.sadeghi59@yahoo.com

آدرس:کرمانشاه میدان ایثار – جنب م آ د فارابی  دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی