۳

                                                                                           جناب آقای پروفسوراحسان صادقی
                                                                                     ریاست دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
 
                                                                               دکترای تخصصی (Ph.D)رشته بهداشت مواد غذایی
                                                                                                     مرتبه علمی استاد

 

                                                                                             e.sadeghi@kums.ac.ir
                                                                                                                     cv cv