مسوول دفتر حوزه ریاست

آقای حمید جلالی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 

 

  

۳