عکس آقای رشیدی

آقای علی اشرف رشیدی

 

رزومه آقای رشیدیcv

ارتباط بادفتر معاون فرهنگی دانشجویی