مدیر گروه تغذیه

pics 15
دکتر هادی عبداله زاد
استادیار گروه علوم تغذیه

 

رشته تحصیلی: علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:PhD
cv دکتر عبداله زاد