شط

 دکتر هادی عبداله زاد
استادیار گروه علوم تغذیه

 رشته تحصیلی: علوم تغذیه

آخرین مدرک تحصیلی:PhD

 

شماره تماس: 08337102008

ایمیل : hadi_nut@yahoo.com 

 میدان ایثار بالاتر از بیمارستان فارابی -دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی- دکتر هادی عبداله زاد