مدیر گروه علوم تغذیه

 

 

دکتر میلاد روحی لنگرودی

استادیار علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی

آخرین مدرک تحصیلی Ph.D 
cv دکتر روحی

1
میدان ایثار بالاتر از بیمارستان فارابی -دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی- دکترمیلاد روحی

شماره تماس: 08337102011

milad.rouhi@kums.ac.ir