مدیر گروه علوم تغذیه

pics 17

 

دکتر میلاد روحی لنگرودی
استادیار علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
cv دکتر روحی
میدان ایثار بالاتر از بیمارستان فارابی -دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی- دکترمیلاد روحی

شماره تماس: 08337102011

milad.rouhi@kums.ac.ir