مدیر گروه علوم تغذیه

pics 17

 

دکتر میلاد روحی لنگرودی
استادیار علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
cv دکتر روحی