سرپرست آمـوزش

 
خانم پریسا نیازی

کارشناس علوم تغذیه

 

 

 

نساء سجادی راد کارشناس آموزش

کارشناسی صنایع غذایی

فلسفه، اهداف و برنامه ها

در این حوزه کلیه خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان به شرح ذیل انجام میشود :

۱- برنامه ریزی و تهیه برنامه های آموزشی و درسی دانشجویان و هماهنگی با سایر دانشکده ها

۲- هماهنگی با گروههای آموزشی دانشکده در خصوص نیازهای درسی دانشکده های دیگر

۳- انجام کلیه مراحل انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری

۴- انجام امور مربوط به دانشجویان مهمان و انتقالی (تشکیل پرونده ، تطبیق واحد و ... )

۵- بررسی و تایید فرمهای معرفی به استاد و انجام آن تا ثبت نمره نهایی

۶- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

۷- انجام فرایند دعوت از اساتید مدعو و حق التدریس

۸- تهیه و تنظیم ابلاغهای درسی اساتید در هر ترم تحصیلی

۹- برنامه ریزی و تنظیم امتحانات میان ترم و پایان ترم و برگزاری امتحانات

۱۰- کنترل و پیگیری نمرات گزارش نشده ، ناتمام و ...

۱۱- انجام مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان

۱۲- تهیه و تنظیم فرمهای آماری مربوط به حوزه خدمات آموزشی دانشکده

۱۳- فرایند برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

۱۴- صدور احکام دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۵- فرایند درخواست ترم اضافی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۶- فرایند انجام و ارسال گواهی های تدریس برای اساتید و داورهای پایان نامه

۱۷-انجام کلیه موارد فوق و سایر امور محوله تحت نظر سرپرست آموزش و معاون آموزشی دانشکده