پریسا نیازی  سر پرست آمـوزش

نساء سجادی راد کارشناس رشته کارشناسی صنایع غذایی

 

 

 

در این حوزه کلیه خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان به شرح ذیل انجام میشود : 

 

۱- برنامه ریزی و تهیه برنامه های آموزشی و درسی دانشجویان و هماهنگی با سایر دانشکده ها

 

۲- هماهنگی با گروههای آموزشی دانشکده در خصوص نیازهای درسی دانشکده های دیگر

 

۳- انجام کلیه مراحل انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری

 

۴- انجام امور مربوط به دانشجویان مهمان و انتقالی (تشکیل پرونده ، تطبیق واحد و ... )

 

۵- بررسی و تایید فرمهای معرفی به استاد و انجام آن تا ثبت نمره نهایی

 

۶- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

 

۷- انجام فرایند دعوت از اساتید مدعو و حق التدریس

 

۸- تهیه و تنظیم ابلاغهای درسی اساتید در هر ترم تحصیلی

 

۹- برنامه ریزی و تنظیم امتحانات میان ترم و پایان ترم و برگزاری امتحانات

 

۱۰- کنترل و پیگیری نمرات گزارش نشده ، ناتمام و ...

 

۱۱- انجام مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان

 

۱۲- تهیه و تنظیم فرمهای آماری مربوط به حوزه خدمات آموزشی دانشکده

 

۱۳- فرایند برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه

 

۱۴- صدور احکام دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

۱۵- فرایند درخواست ترم اضافی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

۱۶- فرایند انجام و ارسال گواهی های تدریس برای اساتید و داورهای پایان نامه

 

۱۷-انجام کلیه موارد فوق و سایر امور محوله تحت نظر سرپرست آموزش و معاون آموزشی دانشکده