دکتر سید مصطفی نچواک

 

دکترای تخصصی(PhD)

رشته علوم تغذیه

m.nachvak2kums.ac.ir 
دکتر نچواکcv

food

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی 1396 تاکنون

 مدیرگروه علوم تغذیه 96-94

مدیر گروه علوم تغذیه و صنایع غذایی، 94-92

مدیر گروه پژوهشی اختالالات رفتاری و ناتواناییهای یادگیری 1380 تاکنون

عضو کمیتة تألیف کتب بهداشت مدارس

 عضو شورای پژوهشی پژوهشکده کودکان استثنایی 1380 تاکنون

 عضو کمیتة منتخب پژوهشکده کودکان استثنایی 1384-1380

عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی کودکان استثنایی

عضو کمیته پژوهشی معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

 عضو کمیته بورد تخصصی تغذیه در فدراسیون فوتبال

 عضو کمیته راهبری تدوین استراتژی رژیم غذایی سا لم برای جمهوری اسالمی ایران