مسئول آزمایشگاه های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

دکتر خدیجه عبدالملکی

استادیارگروه علوم و صنایع غذایی                                                                                                                                     ax  

 

 

 

ایمیل: khadije.abdolmaleki@gmail.com

شماره تماس