2

مسئول  آزمایشگاه

خانم رقیه مصطفایی

کارشناسی ارشد - علوم تغذیه

کارشناس گروه علوم تغذیه

آزمایشگاه تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی مجهز به دستگاه هایی با تکنولوژی پیشرفته شامل Hplc،جذب اتمی،pcr،و ......... می باشد که توانایی انجام مطالعات مختلف در زمینه مواد غذایی را در این آزمایشگاه فراهم نموده است و قادر به ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر موسسات و ارگانها در سطح استان و کشور می باشد.


2
2