مسئول آزمایشگاه

خانم طاهره حسین زاده 

کارشناسی ارشد علوم تغذیه 

2