آقای بهرام فخری

شرح وظایف 

 نظارت بر انجام امور مربوطه به انتظامات

 تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان

 نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنائی ، سوخت ، تلفن و ....

 کنترل حضور و غیاب رانندگان ونگهبانان