1

شرح وظایف

نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

 سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن

 صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

 نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

 شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق

ارتباط بادفتر اداره عمومی