عکس آقای محمدی

مهندس سعید محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت استراتژی

 

 

 

شرح وظایف

نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

 صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

 سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

 تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن

 صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

 نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط

 شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق