خانم شهین قاسمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مسئول سایت دانشکده

سایت کامپیوتر دانشجویان

 

سایت کامپیوتر دانشجویان مجهز به 11 سیستم کامپیوتر بدون کیس (ALL INONE) است که همگی آنها به اینترنت دانشگاه متصل می باشند.