خانم آزاده رضایی مهر

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

IT دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی


 

شرح فعالیت ها :

 • برنامه ریزی و اجرای امور  IT دانشکده
 • مسئول وب سایت دانشکده
 • مسئول اتوماسیون دانشکده
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور وب سایت مرکز تحقیقات 
 • نظارت بر نیازهای شبکه و اقدام در جهت تأمین آنها
 • نظارت بر نیازهای سخت افزار و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقدام در جهت تأمین آنها
 • برنامه ریزی و نظارت بر نرم افزارهای کاربردی و اقدام در جهت تأمین و نگهداری و پشتیبانی آنها
 • اجرا  و بکارگیری راهکارهای جدید فن آوری اطلاعات 
 • برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی لازم در خصوص فناوری اطلاعات و نرم افزار جهت اساتید و دانشجویان و کارکنان
 • برنامه ریزی در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
 • شرکت در سمینارهای مرتبط با فن آوری اطلاعات
 • نظارت بر قراردادها واگذاری خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سایر قراردادهای مرتبط با IT به بخش خصوصی و اقدام در جهت تأمین آنها
 • نظارت و  ارزیابی فعالیت های کارکنان واحد