دکتر حسین اشتریان

دکترای تخصصی (Ph.D)

رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

    مرتبه علمی دانشیار
 
 hashtarian@kums.ac.ir
 cvcdashtarian

1

سوابق اجرایی

عضو هیآت بورد تخصصی و ممتحنه آموزش بهداشت کشور

معاون اداری و مالی دانشکده علوم تغذیه از سال 97 تا کنون

رییس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه از سال 1390 تا 1392

مدیرگروه اتاق عمل از سال 1375 تا 1385

مدیرگروه پرستاری از سال 1375 تا 1378

مسئول دفتر پرستاری استان 1378

ارتباط بادفتر معاون اداری مالی

37102004