دکتر اشتریان
دکتر حسین اشتریان
 
دکترای تخصصی (PhD)
رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
مرتبه علمی دانشیار
 
hashtarian@kums.ac.ir
cvcdashtarian