آقای حمیدرضا داروگر

فلسفه،اهداف،برنامه ها

  

شرح وظایف

 ثبت اقدام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین . اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

 تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف

 رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظیر رعایت و اجرایی قوانین و مقررات مالی

 انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تهیه  تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

 راهنمایی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده

 تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی گزارش های لازم بودجه تفصیلی

 رسیدگی واظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

 نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحدها و یا واحدهای تحت سرپرستی ، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

 همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، طرح تصویبنامه ها

 مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها