هیئت علمی 2

دکتر رضا محمدی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
پست الکترونیک: r.mohammadi@kums.ac.ir
شماره تماس: 37102012-083