خواهشمند است کلیه فرم های تایپ شده توسط دانشجویان محترم (به استثنای پایان نامه)

  • در متن فارسی فونت B Lotus 14 و در متن انگلیسی Times New Roman 12 رعایت شود.
  • در خصوص فونت پایان نامه ها به آیین نامه نگارش پاین نامه رجوع شود.
  •  نحوه نگارش فرمت ها را کاملا رعایت نموده و محتویات آنها را در صفحه اول به صفحه دوم منتقل نفرمایید.