آقای رشیدی

آقای علی اشرف رشیدی

رشته تحصیلی: علوم تغذیه

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

E-mail: a-a-rashidi110@yahoo.com

083-37102008

آقای رشیدی1cv