سیستم های اداری دانشکده

سیستم های مستقر در ساختمان اداری دانشکده شامل 23 سیستم کامپیوتر است که از این میان 20 دستگاه سیستم بدون کیس (ALL IN ONE) و سه دستگاه کامپیوتر PC می باشد.

سایت کامپیوتر دانشجویان

سایت کامپیوتر دانشجویان مجهز به 11 سیستم کامپیوتر بدون کیس (ALL INONE) است که همگی آنها به اینترنت دانشگاه متصل می باشند.