وظایف :

  • برنامه ریزی و اجرای امور IT دانشکده
  • مسئول وب سایت دانشکده
  • مسئول اتوماسیون دانشکده
  • نظارت بر نیازهای شبکه و اقدام در جهت تأمین آنها
  • نظارت بر نیازهای سخت افزار و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقدام در جهت تأمین آنها
  • برنامه ریزی و نظارت بر نرم افزارهای کاربردی و اقدام در جهت تأمین و نگهداری و پشتیبانی آنها
  • شرکت در سمینارهای مرتبط با فن آوری اطلاعات

کامپیوترهای فعال اداری

تعداد 22 دستگاه کامپیوتر در حوزه های مختلف اداری، آموزشی و پژ‍وهشی دانشکده فعال است و از آنها استفاده می شود که از این میان 19 دستگاه کامپیوتر از نوع سیستم های بدون کیس(All In One)  می باشد.

سایت کامپیوتر دانشجویان

مسئول سایت : آقای مهرداد کرمی

 

سیستم های سایت کامپیوتر:

سایت کامپیوتر دانشکده، مجهز به 11 سیستم  all in one (بدون کیس)  می باشد. همه سیستم ها مجهز به اینترنت و سایر برنامه های کاربردی دیگر جهت استفاده دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می باشد.