سیستم های اداری دانشکده

آقای مهندس سرکو یعقوبی

سیستم های مستقر در ساختمان اداری دانشکده شامل 23 سیستم کامپیوتر است که از این میان 20 دستگاه سیستم بدون کیس (ALL IN ONE) و سه دستگاه کامپیوتر PC می باشد.

 شرح فعالیت ها :

 • برنامه ریزی و اجرای امور  IT دانشکده
 • مسئول وب سایت دانشکده
 • مسئول اتوماسیون دانشکده
 • برنامه ریزی و نظارت بر امور وب سایت مرکز تحقیقات 
 • نظارت بر نیازهای شبکه و اقدام در جهت تأمین آنها
 • نظارت بر نیازهای سخت افزار و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز و اقدام در جهت تأمین آنها
 • برنامه ریزی و نظارت بر نرم افزارهای کاربردی و اقدام در جهت تأمین و نگهداری و پشتیبانی آنها
 • اجرا  و بکارگیری راهکارهای جدید فن آوری اطلاعات 
 • برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی لازم در خصوص فناوری اطلاعات و نرم افزار جهت اساتید و دانشجویان و کارکنان
 • برنامه ریزی در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات
 • شرکت در سمینارهای مرتبط با فن آوری اطلاعات
 • نظارت بر قراردادها واگذاری خدمات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و سایر قراردادهای مرتبط با IT به بخش خصوصی و اقدام در جهت تأمین آنها
 • نظارت و  ارزیابی فعالیت های کارکنان واحد 

سایت کامپیوتر دانشجویان

سایت کامپیوتر دانشجویان مجهز به 11 سیستم کامپیوتر بدون کیس (ALL INONE) است که همگی آنها به اینترنت دانشگاه متصل می باشند.