دکتر محمدی
cv

مدیریت پژوهشی

دکتر رضا محمدی

عضو هیئت علمی گروه علوم تغذیه و صنایع غذایی 

مرتبه علمی: استادیار

درجه تحصیلی: ph.D  علوم و صنایع غذایی

تلفن: 08337102012

آدرس پستی: کرمانشاه – میدان ایثار- ابتدای بلوار دولت آباد- جنب بیمارستان فارابی- دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

پست الکترونیکی: R.mohammadi@kums.ac.ir