ریاست دانشکده

دکتر صادقی
دکتر احسان صادقی
دکترای تخصصی (PhD)
رشته بهداشت مواد غذایی
مرتبه علمی استاد
e.sadeghi@kums.ac.ir
دکتر صادقی CV