گروه تغذیه

 

dr.abdolahzad  

دکتر هادی عبداله زاد

استادیار گروه علوم تغذیه

مدیر گروه تغذیه

رشته تحصیلی: تغذیه

آخرین مدرک تحصیلی: Ph.D

پست الکترونیک : abdollahzad@kums.ac.ir

شماره تماس: 37102008-083 

 

 

 

CV

 

info 1

  دکتر یحیی پاسدار
دانشیار گروه علوم تغذیه

رشته تحصیلی:  علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی: 
Ph.D

پست الکترونیک : yahya.pasdar@kums.ac.ir

شماره تماس: 38262005-083

 
 
 
 

 دکتر مهنوش صمدی

استادیار گروه علوم تغذیه

رشته تحصیلی : علوم تغذیه

آخرین مدرک تحصیلی : Ph.D

پست الکترونیک:mehnoush.samadi@kums.ac.ir

شماره تماس : 37102009-083

 

 

CV

 

nachvak

دکتر سید مصطفی نچواک

دانشیار گروه علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی: 
Ph.D

پست الکترونیک: m.nachvak@kums.ac.ir

شماره تماس: 37102003-083

 

 
 
 

گروه علوم و صنایع غذایی

هیئت علمی 3

دکتر میلاد روحی لنگرودی
استادیار گروه علوم و صنایع غذایی

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش بیوتکنولوژی)
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک: milad.rouhi@kums.ac.ir
شماره تماس: 37102011-083

 

 

 

هیئت علمی 4

  دکتر احسان صادقی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
پست الکترونیکی: e.sadeghi@kums.ac.ir
شماره تماس: 37102001-083

 

 

dsadeghicv
cv 


هیئت علمی 2
 دکتر رضا محمدی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوموصنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D
پست الکترونیک: r.mohammadi@kums.ac.ir

شماره تماس: 37102012-083

 

cvmohamadicv

هیئت علمی 6  خدیجه عبدالملکی
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بورسیه گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
پست الکترونیک: khadije.abdolmaleki@gmail.com

 

 

 هیئت علمی 5  مریم عزیزی لعل آبادی
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
پست الکترونیک: maryamazizi766@gmail.com

 

 

 هیئت علمی 1  معین بشیری

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

پست الکترونیک :  m_bashiri@kums.ac.ir

 

 

 محمدی فر

 دکتر محمدامین محمدی فر

دانشیارو مدیر گروه تحقیقات مهندسی تولید غذا، انستیتو غذای ملی، دانشگاه فنی دانمارک (DTU)- ادجانکت پروفسورگروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش مهندسی)

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D

پست الکترونیک :