ردیف نام استاد  مقطع و رشته تحصیلی  ورودی  تعداد
 1  دکتر سید مصطفی نچراک  کارشناسی پیوسته صنایع غذایی  بهمن 93  14
 2  دکتر رضا محمدی  کارشناسی پیوسته صنایع غذایی  بهمن 94  14
 3  دکتر احسان صادقی  کارشناسی پیوسته صنایع غذایی  بهمن 95 12
 4  دکتر میلاد روحی  کارشناسی پیوسته صنایع غذایی  بهمن 96 14