هیئت علمی 4

 دکتر احسان صادقی

استاد گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
آخرین مدرک تحصیلی
: ph.D

پست الکترونیکی: e.sadeghi@kums.ac.ir

شماره تماس: 37102001-083

 

 

dsadeghicvcv

 

 

هیئت علمی 2

  دکتر رضا محمدی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
آخرین مدرک تحصیلی: .ph.D
پست الکترونیک: r.mohammadi@kums.ac.ir

شماره تماس: 37102012-083

 

cvmohamadicv

هیئت علمی 6  خدیجه عبدالملکی
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- بورسیه گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
پست الکترونیک: khadije.abdolmaleki@gmail.com

 

 هیئت علمی 5  مریم عزیزی لعل آبادی
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)
پست الکترونیک: maryamazizi766@gmail.com

 

 هیئت علمی 1  معین بشیری

دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متعهد خاص گروه علوم و صنایع غذایی

رشته تحصیلی : علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

پست الکترونیک :  m_bashiri@kums.ac.ir

 

 

 محمدی فر

 دکتر محمدامین محمدی فر

دانشیارو مدیر گروه تحقیقات مهندسی تولید غذا، انستیتو غذای ملی، دانشگاه فنی دانمارک (DTU)- ادجانکت پروفسورگروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تحصیلی: علوم و صنایع غذایی (گرایش مهندسی)

آخرین مدرک تحصیلی: .ph.D

پست الکترونیک :