اداره آموزش

 

پریسا نیازی سرپرست آموزش
مریم گل عنبر کارشناس تحصیلات تکمیلی
نساء سجادی راد
کارشناس رشته کارشناسی صنایع غذایی 
تلفن  37102005

در این حوزه کلیه خدمات آموزشی مربوط به دانشجویان به شرح ذیل انجام می شود :

 1. برنامه ریزی و تهیه برنامه های آموزشی و درسی دانشجویان و هماهنگی با سایر دانشکده ها
 2. هماهنگی با گروههای آموزشی دانشکده در خصوص نیازهای درسی دانشکده های دیگر
 3. انجام کلیه مراحل انتخاب واحد ، حذف و اضافه و حذف اضطراری
 4. انجام امور مربوط به دانشجویان مهمان و انتقالی (تشکیل پرونده ، تطبیق واحد و ... )
 5. بررسی و تایید فرمهای معرفی به استاد و انجام آن تا ثبت نمره نهایی
 6. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
 7. انجام فرایند دعوت از اساتید مدعو و حق التدریس
 8. تهیه و تنظیم ابلاغهای درسی اساتید در هر ترم تحصیلی
 9. برنامه ریزی و تنظیم امتحانات میان ترم و پایان ترم و برگزاری امتحانات
 10. کنترل و پیگیری نمرات گزارش نشده ، ناتمام و ...
 11. انجام مراحل فراغت از تحصیل دانشجویان
 12. تهیه و تنظیم فرمهای آماری مربوط به حوزه خدمات آموزشی دانشکده
 13. فرایند برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
 14. صدور احکام دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 15. فرایند درخواست ترم اضافی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 16. فرایند انجام و ارسال گواهی های تدریس برای اساتید و داورهای پایان نامه
 17. انجام کلیه موارد فوق و سایر امور محوله تحت نظر سرپرست آموزش و معاون آموزشی دانشکده