مدیر گروه تغذیه

pics 15
دکتر هادی عبداله زاده
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D