جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد مصفا قدیر دوشنبه 26/6/97 راس ساعت 12:30 در سالن همایش دانشکده بهداشت برگزار می گردد.

موضوع پایان نامه:« بررسی مقایسه ای قدرت عضلانی و شاخص های آنتروپومتری در الگوهای غذایی مختلف در افراد65-35سال»