هیئت علمی 4 دکتر احسان صادقی

دانشیار گروه صنایع غذایی و کنترل کیفیی

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

ایمیل:e.sadeghi@kums.ac.ir

ehsan.sadeghi59@yahoo.com