هیئت علمی 4 دکتر احسان صادقی

استاد گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

ایمیل: ehsan.sadeghi59@yahoo.com

شماره تماس : 37102001

دورنگار: 37102002

dsadeghicv