آدرس : کرمانشاه - میدان ایثار - جنب م.آ.د فارابی - دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذای

واحد شماره تماس
دفتر ریاست  37102001
دورنگار  37102002
معاونت آموزشی  37102003
معاونت اداری مالی  37102004
واحد اداری و آموزش  37102005
واحد اداری و آموزش  37102006
رئیس اداره امور عمومی  37102007
پست الکترونیکی email