آدرس : کرمانشاه - میدان ایثار - جنب م.آ.د فارابی - دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی 

واحد شماره تماس
دفتر ریاست  37102001
دورنگار  37102002
معاونت آموزشی  37102003
معاونت اداری مالی  37102004
واحد اداری و آموزش  37102005
رئیس اداره امور عمومی  37102006
 حسابداری وکارپردازی  37102007
 گروه تغذیه  37102008
 گروه صنایع  37102011
 واحد پژوهش  37102012 
 آزمایشگاهها  37102016
 نگهبانی 38272547 
پست الکترونیکی email