کارپرداز

مصطفی خزاعی

تلفن: 37102007

شرح وظایف:

  1. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
  2. دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد
  3. خرید و تهیه اقلام درخواست شده مطابق با مشخصات درخواست شده
  4. تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
  5. تهیه و تنظیم سند کالاهای خریداری شده و مدارک مربوطه جهت ارائه به حسابداری
  6. نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی