دبیرخانه

محمد خاموشی

شرح وظایف :

  • ایجاد نامه، ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
  • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
  • تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق