خدمات

 

آقای بهرام فخری

عکس

 شرح وظایف

  • نظارت بر انجام امور مربوطه به انتظامات
  • تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان
  • نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنائی ، سوخت ، تلفن و ....