اداره امور عمومی

آقای محمدی

 

 

 

 

 

 

 

مهندس سعید محمدی

رئیس اداره امور عمومی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

سوابق پژوهشی: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار هویت سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن: 37102006

 

شرح وظایف :

1- نظارت بر حسن جریان کلیه امورمربوط به واحدهای تحت سرپرستی
2- صدور دستورالعمل های لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
3- راهنمایی کارکنان دانشکده وتقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات ومسئولیت های پرسنل
4- نظارت بر حسن انجام امور آموزش کارکنان
5- نظارت بر حسن انجام امورمربوط به سیستم جامع پرسنلی
6- نظارت بر حسن انجام امورکارگزینی کارکنان برابر مقررات
7- نظارت بر حسن انجام اموربانک های اطلاعاتی
8- ایجاد زمینه های لازم برای جذب نیروی انسانی متعهد ومتخصص وکارامد ونگهداری نیروهای لایق وشایسته
9- نظارت وبررسی بر حسن انجام امورمربوط به حضور وغیاب
10- جمع آوری مقررات وقوانین کارکنان واعضای هیئت علمی
11- نظارت وسرپرستی امور دفتری وبایگانی
12- شرکت در جلسات وسمینارهای مختلف وتهیه گزارشات لازم جهت انجام امور مربوطه
13- صدور دستورالعملهای لازم جهت هماهنگی بین واحدها
14- نظارت بر کلیه نامه های تهیه شده وپاراف آنها
15- - نظارت بر حسن اجرای کلیه امورمربوط به واحدهای تحت سرپرستی
16- نظارت بر امور رفاه کارکنان