اداره امور عمومی

آقای محمدی

 

 

 

 

 

 

 

مهندس سعید محمدی

رئیس اداره امور عمومی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

سوابق پژوهشی: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار هویت سازمانی و اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

شرح وظایف :

1- دریافت دستور و وبرنامه کاری از معاونت اداری- مالی دانشکده
2- نظارت بر حسن جریان کلیه امورمربوط به واحدهای تحت سرپرستی
3- صدور دستورالعمل های لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
4- راهنمایی کارکنان دانشکده وتقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات ومسئولیت های پرسنل
5- نظارت بر حسن انجام امور آموزش کارکنان
6- نظارت بر حسن انجام امورمربوط به سیستم جامع پرسنلی
7- نظارت بر حسن انجام امورکارگزینی کارکنان برابر مقررات
8- نظارت بر حسن انجام اموربانک های اطلاعاتی
9- ایجاد زمینه های لازم برای جذب نیروی انسانی متعهد ومتخصص وکارامد ونگهداری نیروهای لایق وشایسته
10- نظارت وبررسی بر حسن انجام امورمربوط به حضور وغیاب
11- جمع آوری مقررات وقوانین کارکنان واعضای هیئت علمی
12- نظارت وسرپرستی امور دفتری وبایگانی
13- شرکت در جلسات وسمینارهای مختلف وتهیه گزارشات لازم جهت انجام امور مربوطه
14- صدور دستورالعملهای لازم جهت هماهنگی بین واحدها
15- نظارت بر کلیه نامه های تهیه شده وپاراف آنها
16- - نظارت بر حسن اجرای کلیه امورمربوط به واحدهای تحت سرپرستی
17- نظارت بر امور رفاه کارکنان