آقای محمد علی یاوری

 شرح وظایف :

- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق 
- دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد 
- تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع